Dokumentat e CIT

Dokumentat e CIT

Dokumentat e CIT

Meso me shume rreth 'Instituti Kanadez i Teknologjise'

Raportet Vjetore

Raporti i Aktiviteteve Kërkimore

Rregullorja e Fakultetit

Regjistri i Fakultetit

Vendimet e Fakultetit të Ekonomisë

Vendimet e Fakultetit te Inxhinierise

Manuali i stafit

Vendimet e Senatit

Vendimet e Rektoratit

Guida e Studenteve

Katalogu i Studenteve

Provimet e Studenteve

QAU Handbook